Werkbahnen
im Raum Aachen

 

- Jülich -

Carl Eichhorn KG, Wellpappenwerke
52428 Jülich-Kirchberg

Gissler & Pass, Papierfabrik
52428 Jülich

Forschungszentrum Jülich GmbH
52428 Jülich

Papierfabrik Schleipen & Erkens
52428 Jülich

Schrotthandel H. Sieger
52428 Jülich


Systeminstandsetzungszentrum 800
52428 Jülich

Zuckerfabrik Jülich
52428 Jülich